Jubileum Ing. Kataríny Derzsiovej


Autoři: M. Mydlík;  V. Spustová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(2): 162-164
Kategorie: Osobní zprávy

Pred niekoľkými mesiacmi Ing. Katarína Derzsiová oslávila jubilejné narodeniny. Narodila sa 15. septembra 1944 v Košiciach. V rokoch 1958– 1962 absolvovala II. strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Košiciach, ktorú ukončila maturitou roku 1962. V rokoch 1962– 1967 absol­vovala vysokoškolské štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, v odbore technická analytická chémia. Menovaná promovala roku 1967 ako chemická inžinierka. Najdôležitejšie výsledky z jej diplomovej práce na tému „Potenciometrické titrácie v nevodnom prostredí metyletylketónu s použitím grafitovej indikačnej elektródy“ boli uverejnené v časopise Chemické Zvesti [1]. V rokoch 1967– 1969 Ing. Katarína Derzsiová pracovala vo Výskumnom laboratóriu Petrochémie v Slovnafte, n.p., v Bratislave, ako samostatný vysokoškolský pracovník. Dňa 7. februára 1969 Ing. Katarína Derzsiová ukončila pracovný pomer v Bratislave z rodinných dôvodov a začala pracovať vo Fakultnej nemocnici KÚNZ v Košiciach, toho istého dňa ako vedúca Nefrologického laboratória I. internej kliniky, neskôr IV. internej kliniky a od roku 1997 do konca roka 2005 Nefrologickej kliniky FN L. Pasteura. Svoju prácu vykonávala na vynikajúcej úrovni z pohľadu československej, slovenskej a medzinárodnej nefrológie. V roku 2006 Nefrologická klinika bola odštátnená a stala sa súčasťou spoločnosti Logman a.s. V roku 2008 akciová spoločnosť Logman požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o zrušenie Nefrologického laboratória, ktoré týmto ukončilo svoju 54- ročnú činnosť dňa 1. 4. 2008 [2].


V rokoch 1973 a 1974 Ing. Derzsiová absolvovala dva 3- týždenné kurzy z klinickej bio­chémie na ILF v Bratislave. V roku 1984 sa zúčastnila na 2- týždennom kurze „Biomedicínske aspektybio­inžinierstva v klinike“ na ILF v Prahe.V roku 1986 vykonala úspešne špecializačnú atestáciu z vyšetrovacích metód v klinickej bio­chémii a z organizácie a riadenia zdravotníctva na ILF v Bratislave.

Pracovná aktivita Ing. Derzsiovej v rámci liečebno- preventívnej starostlivosti u chorých s akútnymi a chronickými nefropatiami, u chorých po rôznych akútnych otravách a u športovcov po dlhotrvajúcich behoch sa prejavila zavedením všetkých základných vyšetrení, ktoré tvoria funkčný renálny nález [3– 8]. Ing. Derzsiová so svojím kolektívom laborantiek zaviedla celý rad špeciálnych bio­chemických metód týkajúcich sa niektorých vitamínov (vitamín A, B1, B2, B6, C a E) v sére, resp. plazme, erytrocytoch, leukocytoch, slinách, moči a v dialyzátoch. Tieto metódy boli použité u chorých s nefrotickým syndrómom, náhlym a chronickým zlyhaním obličiek a počas rôznych foriem mimotelovej a vnútrotelovej eliminačnej liečby [9– 22]. Niektoré z nich mali prioritný charakter nielen na Slovensku, ale aj v Čechách (vitamíny B1, B2 a B6 v erytrocytoch, vitamín E v erytrocytoch, kyselina oxalová v plazme a slinách). Ing. Katarína Derzsiová sa významnou mierou podieľala aj na zavádzaní rôznych foriem mimotelovej eliminačnej liečby a CAPD a ich laboratórnej kontrole. Okrem toho pri vývoji týchto metód významnou mierou prispela k príprave rôznych dialyzačných roztokov napr. k príprave bikarbonátového roztoku so 100 mg obsahom etylalkoholu pri akútnej otrave etylénglykolom [8].

V rámci pedagogickej činnosti sa Ing. Derzsiová vo významnej miere podieľala na výchove bio­chemických laborantiek, z nich 9 úspešne absolvovalo postgraduálne špecializačné štúdium z klinickej bio­chémie. Mnohí lekári, ktorí boli na našej klinike v rámci predatestačnej špecializačnej prípravy z nefrológie, absolvovali školenie z funkčného vyšetrenia obličiek v Nefrologickom laboratóriu po teoretickej aj praktickej stránke. Okrem toho Ing. Derzsiová opakovane prednášala na tému funkčné vyšetrenie obličiek v nefrologických kurzoch ILF, neskôr SPAM v Košiciach. Významné boli jej postgraduálne prednášky z použitia hemoperfúzie, resp. jej laboratórnej kontroly, u chorých po akútnych otravách a zo štúdií in vitro.

V rokoch 1980– 2001 bola Ing. Derzsiová spoluriešiteľkou 6 štátnych výskumných úloh registrovaných v IKEM v Prahe. Výskumné úlohy sa týkali metabolických porúch vitamínov pri náhlom a chronickom zlyhaní obličiek a použitia hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty pri akútnych otravách v štúdiách in vivo a in vitro (teofylín, paracetamol, Amitriptylín, Nortriptylín, Karbamazepín, α-amanitín) [23– 27]. Výsledky z týchto výskumných úloh boli úspešne obhájené a zaradené do kategórie A. Okrem toho boli prezentované na medzinárodných konferenciách v Európe, Amerike a Ázii a boli publikované v domácich a medzinárodných karentovaných časopisoch. Pri riešení výskumných úloh Ing. Derzsiová so spoluriešiteľmi spolupracovala z nefrologickými pracoviskami a ústavmi v Prahe, Bratislave, Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici. Na uvedených pracoviskách osobne, aj s laborantkami Nefrologického laboratória FN L. Pasteura, vykonávala klinicko bio­chemické analýzy rôznych vitamínov a kyseliny oxalovej u ich pacientov.

Ing. Katarína Derzsiová je prvou au-tor­kou, resp. spoluautorkou 425 prednášok, ktoré boli prezentované na celoštátnych konferenciách, európskych a svetových kongresoch po celom svete od Los Angeles (USA) až po Nagoju (Japonsko). Okrem toho Ing. Derzsiová je autorkou alebo spoluautorkou 203 publikácií v domácich a v mnohých zahraničných karentovaných časopisoch.

Ing. Derzsiová počas svojej dlhodobej aktívnej činnosti sa stala členkouSlovenskej lekárskej spoločnosti, Slo-venskej spoločnosti klinickej bio­chémie, Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Spolku lekárov v Košiciach, Európskej nefrologickej spoločnosti –  Európskej dialyzačnej a transplantačnej spoločnosti (ERA- EDTA), Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov.

Ing. Katarína Derzsiová bola opakovane spoluorganizátorkou mnohých nefrologických konferencií a kongresov s medzinárodnou účasťou v Košiciach, vo Vysokých Tatrách a inde vo východoslovenskom regióne od roku 1970 až do súčasnej doby, do roku 2009. Od roku 1995 je stále menovaná členkou poradného zboru časopisu „Aktuality v nefrologii“, ktorý vychádza v Prahe. Ing. Derzsiová sa opakovane podieľala na publikácií správ z mnohých medzinárodných zahraničných kongresov, na ktorých boli prezentované výsledky našej vedeckovýskumnej práce [28,29].

V roku 2004 bola Ing. Derzsiovej udelená bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o SLS pri príležitosti jej 60. narodenín. Dňa 7.– 9. októbra 2009 sa konal v Nitre 33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, na ktorom bola Ing. Katarína Derzsiová ocenená striebornou medailou SLS opäť pri jej jubileu. Pri tejto príležitosti menovaná predniesla prednášku na tému: „Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100- kilometrovom behu a po 24- hodinovom dlhotrvajúcom behu“ [7]. Jej zatiaľ posledná vyžiadaná prednáška na medzinárodnom zahraničnom kongrese bola na tému: “Comparison of the renal func­tion abnormalities after marathon run and 16- kilometre long distance run“,ktorá odznela na 1. kongrese nefro­lo­gickej spoločnosti štátov Stredozemného mora, dňa 4. októbra 2009 v Giardini Naxos –  Taormine, na Sicílii(Taliansko).

Na základe vyššie uvedených skutočností je treba zdôrazniť, že Ing. Katarína Derzsiová počas svojej 40- ročnej aktívnej činnosti v nefrológii sa ako klinická bio­chemička významným spôsobom zaslúžila svojou vedeckovýskumnou, prednáškovou, publikačnou a organizátorskou činnosťou o rozvoj nefrológie –  vednej klinickej disciplíny, nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v iných štátoch.

Vážená pani inžinierka Katarína Derz-siová, milá Katka, prajeme Ti pri príležitosti Tvojho životného jubilea a pri príležitosti 40 rokov aktívnej činnosti ako klinickej bio­chemičky pracujúcej v nefrológii pevné zdravie, mnoho síl do Tvojej ďalšej tvorivej práce, veľa šťastia, pohody v osobnom a spoločenskom živote.

Ad multos annos!

prof. MU Dr. Miroslav Mydlík, DrSc.
prof. MU Dr. Viera Spustová, DrSc.

www.upjs.sk
e mail: miroslav.mydlik@upjs.sk

Doručeno do redakce: 4. 1. 2010


Zdroje

1. Berčík J, Čakrt M, Derzsiová K. Použitie uhlíkových indikačných elektród pri neutralizačných potenciometrických titráciách (II). Grafitová elektróda v prostredí metyletylketónu. Chem Zvesti 1968; 22: 761– 767.

2. Derzsiová K, Mydlík M. Úloha laboratória v nefrologickej diagnostike z pohľadu praktického lekára. Lab Diagnostika 2008; 17: 26– 31.

3. Mydlík M, Derzsiová K, Cesnak D et al. Selektivita glomerulárnej proteinúrie pri renálnej insuficiencii. Čas Lék Čes 1977; 116: 694– 697.

4. Mydlík M, Derzsiová K, Žemberová E. Influence of water and sodium diuresis and furosemide on urinary excretion of vitamin B6, oxalic acid and vitamin C in chronic renal failure. Miner Electrolyte Metab 1999; 25: 352– 356.

5. Mydlík M, Derzsiová K. The 50‑year history of the Nephrology Department in Košice (Slovak Republic). J Nephrol 2006; 19 (Suppl 10): S173– S177.

6. Derzsiová K, Mydlík M. Pobrušnicový klírens a transfer bielkovín pri nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze. Vnitř Lék 1983; 29: 242– 248.

7. Mydlík M, Derzsiová K, Bohuš B. Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100- kilometrovom behu a po 24- hodinovom dlhotrvajúcom behu. Vnitř Lék 2009; 55 (Suppl 1): 103– 107.

8. Mydlík M, Derzsiová K, Mizla P et al. Diagnostika a liečba otravy etylénglykolom –  rozbor 20 chorých. Vnitř Lék 2002; 48: 1054– 1059.

9. Derzsiová K, Mydlík M, Takáč M et al. Vitamín C v sére a leukocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1983; 122: 1176– 1179.

10. Derzsiová K, Farkaš M, Mydlík M. Vitamín A a zinok v sére pri chronickom zlyhaní obličiek. Čas Lék Čes 1985; 124: 530– 533.

11. Derzsiová K, Mydlík M, Havriš Š et al. Vitamín B1 a horčík v erytrocytoch u chorých v dlhodobom dialyzačnom programe. Čas Lék Čes 1987; 126: 906– 908.

12. Mydlík M, Derzsiová K. Oxalic acid as a uremic toxin. J Renal Nutr 2008; 18: 33– 39.

13. Mydlík M, Derzsiová K. Vitamins and quality of life in hemodialysis patients. J Nephrol 2008; 21 (Suppl 13): S129– S133.

14. Derzsiová K, Mydlík M. Metabolic changes of oxalate in chronic renal failure. In: F. Consolo, G. Bellinghieri, V. Savica (eds). 6th Taormina Course on Nephrology 2000, 149– 161. Editoriale Bios, Cosenza –  Italy, 2000.

15. Derzsiová K, Mydlík M, Boldizsár J et al. Perorálne použitie železa s vitamínom C u hemodialyzovaných chorých. Vnitř Lék 2001; 47: 210– 214.

16. Mydlík M, Derzsiová K, Brátová M et al. Serum vitamin A, retinyl esters and vitamin E in nephrotic syndrome. Int Urol Nephrol 1991; 23: 399– 405.

17. Mydlík M, Derzsiová K. Erythrocyte vitamins B1, B2 and B6 and erythropoietin. Am J Nephrol 1993; 13: 464– 466.

18. Mydlík M, Derzsiová K. Metabolism of vitamin B6 and its requirement in chronic renal failure. Kidney Int 1997; 52 (Suppl 62): S56– S59.

19. Mydlík M, Derzsiová K, Rácz O et al. Vitamin E- coated dialyzer and antioxidant defense parameters: three- month study. Semin Nephrol 2004; 24: 525– 531.

20. Mydlík M, Derzsiová K. Renal replacement therapy and secondary hyperoxalemia in chronic renal failure. Kidney Int 2001; 59 (Suppl 78): S304– S307.

21. Mydlík M, Derzsiová K, Šváč J et al. Peritoneal clearance and peritoneal transfer of oxalic acid, vitamin C and vitamin B6 during continuous ambulatory peritoneal dialysis. Artif Organs 1998; 22: 784– 788.

22. Mydlík M, Derzsiová K, Jenča A et al. Salivary oxalic and ascorbic acid in chronic renal failure. Proc. of selected papers of the XIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease. Merida (Mexico), February 28- March 4, 2006(Edit. A. Treviño- Becerra, E. Pineda- Sanches, P. Trinida- Ramos). Medimond, Bologna (Italy), 39– 44.

23. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Hemoperfúzia teofylínu. Štúdia in vitro. Čas Lék Čes 1991; 130: 11– 14.

24. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V. Hemoperfusion study with carbamazepine in vitro. Int J Artif Organs 1999; 22: 730– 733.

25. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Haemoperfusion of Amitriptyline and Nortriptyline –  an in Vitro Study. BANTAO J 2006; 4: 1– 4.

26. Derzsiová K, Mydlík M, Petríková V et al. Hemoperfúzia paracetamolu –  štúdia in vitro. Akt Nefrol 2002; 8: 129– 132.

27. Mydlík M, Derzsiová K, Klán J et al. Hemoperfusion with alfa‑amanitin an in vitro study. Int J artif Organs 1997; 20: 105– 107.

28. Derzsiová K, Mydlík M. XXVII. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) „Most ku interdisciplinarite“, 22.– 25. septembra 2001, Gent (Belgicko). Vnitř Lék 2002; 48: 442– 443.

29. Mydlík M, Derzsiová K. 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.– 31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088– 1089.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se