Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(7-8): 785-787
Kategorie: Z odborné literatury

Widimský J et al. Hypertenze. 3. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton 2008. 705 stran. ISBN 978- 80- 7387- 077- 5.

Nakladatelství Triton vydalo pozoruhodno u publikaci. Jedná se o již 3. rozšířené a přepracované vydání této úspěšné knihy. Hlavního a utora není třeba české lékařské veřejnosti představovat, neboť prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., je nejvýznamnější osobností věnující se problematice kardi ovaskulárních onemocnění a hypertenzi především. I další spolu a utoři jso u významnými představiteli české hypertenzní školy a jejich tvůrčí potenci ál a klinické zkušenosti daly základ monografii, která svo u přehledností a širokým záběrem poskytuje skvělo u publikaci pro praktické lékaře, internisty, kardi ology a všechny ty, kdo léčí jeden z nejčastějších rizikových faktorů kardi ovaskulárních nemocí.

Kniha je rozdělena tematicky na několik částí. První kapitoly se věnují definici a klasifikaci hypertenze a odhadu rizika fatálních kardi ovaskulárních příhod. Definice hypertenze vychází ze směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardi ologické společnosti z roku 2007, ktero u převzaly i naše směrnice o léčbě hypertenze z letošního roku. Rozsáhlé jso u kapitoly o způsobu měření krevního tlaku (TK), a to nejen v ordinaci lékaře, ale i v domácím prostředí a ambulantnímu 24hodinovému monitorování TK. Patogeneze arteri ální hypertenze je stále složitá a jso u zde probrány jednak genetické vlivy, jednak faktory zevního prostředí a vnitřní regulační mechanizmy. So učástí knihy je kapitola o kontrole hypertenze ve světě a především v České republice. Podstatná část textu je věnována nefarmakologické a farmakologické léčbě se zaměřením na základních 5 tříd antihypertenziv (di uretika, beta‑blokátory, blokátory kalci ového kanálu, inhibitory ACE a antagonisté receptorů angi otenzinu II typ AT1). Jso u zmíněna i centrálně působící antihypertenziva, blokátory periferních alfa‑receptorů a vazodilatační látky s přímým účinkem. Je zde podrobně popsán mechanizmus antihypertenzního účinku, indikace k léčbě, kontraindikace, stejně jako nežádo ucí účinky a přehled nejčastěji užívaných léků v jednotlivých skupinách. Kromě monoterapi e je důležitá kombinační léčba hypertenze, a to jak dvojkombinace, tak trojkombinace, čtyřkombinace a stále více využívané fixní kombinace. V klinické praxi je zdůrazňován prospěch kombinační terapi e, protože monoterapi e je účinná v dosažení cílových hodnot po uze do 30 %. Závažným problémem je hypertenzní krize, která je představována emergentními a urgentními stavy. Pozornost je věnována také léčbě hypertenze v primární a sekundární prevenci mozkových příhod, hypertenzi a ischemické chorobě srdeční, hypertenzi v těhotenství. Z metabolických poruch ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku je probrán podrobně metabolický syndrom a di abetes mellitus. Kromě primární hypertenze se můžeme setkat s takovými formami vysokého krevního tlaku, kde lze di agnostikovat a často odstranit konkrétní vyvolávající příčinu. Sekundární hypertenze jso u podrobně rozebrány v závěrečných kapitolách. Nejčastěji se jedná o renální, renovaskulární, endokrinní a další typy sekundárních hypertenzí. Taktéž je věnován prostor léčbě dalších rizikových faktorů u hypertoniků, jako je léčba hypolipidemická, protidestičková a další. Hypertenze působí na cílové orgány, jako je srdce, cévní systém, ledviny a mozek. Předejít poškození těchto životně důležitých orgánů je otázko u normalizace tlaku. Prospěšnost ovlivnění vysokých hodnot krevního tlaku dokládá řada studi í, které jso u v knize publikovány a také komentovány pro možnost klinického využití.

Závěrem lze poblahopřát a utorům ke zdařilé monografii, která je tradičně na vysoké úrovni. Jsem si jist, že tato kniha pomůže všem čtenářům zori entovat se v problematice hypertenze a bude přínosem nejen pro praktické lékaře, ale i pro internisty a kardi ology. Největší prospěch ze správné léčby hypertenze by měli mít naši paci enti. Proto knize přeji, aby byla hojně čtena a přenesla nové poznatky v péči o hypertenzní paci enty do široké klinické praxe.

doc. MUDr. Miroslav So uček, CSc.

www.fnusa.cz

e‑mail: miroslav.so ucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 11. 7. 2008

Staňková M, Marešová V, Vaništa J. Repetitori um infekčních nemocí. Praha: Triton 2008, 208 stran. ISBN 978- 80- 7387- 056- 0

Infekční choroby představují i začátkem 21. století závažný zdravotnický, soci ální a ekonomický problém. Lidstvo je během celého evolučního vývoje obklopeno mikro organizmy, které so ustavně ohrožují jeho existenci. Uplynulé 20. století přineslo po stránce boje proti infekčním chorobám velmi významné pokroky týkající se poznání eti ologi e řady infekčních nemocí, jejich léčby i předcházení. Přesto se i v tomto století objevily 2 velmi významné události, které vybočily z jinak poměrně stabilní epidemi ologické situ ace v tomto období. V roce 1918 to byla obrovská pandemi e chřipky A, která byla vyvolána již známým, ale výrazně modifikovaným infekčním agens. Naproti tomu so učasná pandemi e syndromu získaného imunodeficitu (AIDS), jejíž začátek je datován do roku 1981, je způsobena nově objeveným virem, virem lidského imunodeficitu (HIV). Obě dvě tyto epidemi e ukazují, že infekční choroby dosud nejso u, a pravděpodobně nikdy ani nebudo u plně pod naší kontrolo u, protože nebezpečí nehrozí jen od „tradičních“ postrachů lidstva, ale i od dosud neznámých infekčních agens.

Zkušení pražští a utoři předkládají knihu, která se snaží zachytit celé aktuální spektrum infekčních nemocí. Jednotlivá hesla jso u řazena abecedně, což umožňuje rychlé vyhledání základních informací o daném onemocnění. Protože je kniha určena především praktickým lékařům, je důraz kladen zejména na klinický obraz onemocnění, diferenci ální di agnostiku a léčbu. V přílohách je potom uveden přehled antiinfekčních přípravků pro ambulantní praxi, které jso u registrované v České republice, seznam dostupných antiparazitárních chemoterape utik a seznam monografi í, ve kterých čtenář nalezne podrobnější informace o infekčních nemocech.

Kniha je napsána velmi přehledně a čtivě a určitě si najde své čtenáře nejen mezi praktickými lékaři, ale i studenty lékařských fakult, kteří díky ní získají rychlo u ori entaci v základních problémech infekčních chorob.

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

www.fnbrno.cz

e‑mail: phusa@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 6. 7. 2008

Lochmann O. Nežádo ucí účinky antiinfekčních léčiv. Praha: Triton 2008, 244 stran. ISBN 978- 80- 7387- 073- 7.

Antiinfekční léky (antibi otika, chemoterape utika, antituberkulotika, antimykotika, antivirotika a antiparazitika) patří mezi nejčastěji předepisované léky a žádný lékař si bez nich nedovede představit moderní ambulantní ani nemocniční léčbu. Přestože jde o léky obecně dobře snášené, moho u se při jejich po užívání objevit i velmi závažné nežádo ucí účinky, které ohrožují zdraví, nebo dokonce život paci enta. V příbalových letácích každého léku i v informačních databázích léků a léčiv se objevuje dlo uhý seznam možných nežádo ucích účinků léčby, který často vyvolává pochybnosti lékařů, zda očekávaný prospěch z léčby skutečně převažuje nad potenci álními riziky užití daného přípravku. Z tohoto pohledu je největším problémem volba účinného a bezpečného léku v době těhotenství a kojení a při závažných ledvinných a jaterních chorobách.

Zkušený a utor se v představované knize zaměřil na komplexní pohled na problematiku nežádo ucích účinků antiinfekční léčby. Monografi e je rozčleněna do 3 částí. První část je obecná a probírá nežádo ucí účinky z hlediska mechanizmu jejich vzniku a jejích orgánových lokalizací. Ve 2. části jso u uvedeny nežádo ucí účinky konkrétních léků a 3. část je věnována klinickým stavům, u kterých je nutné modifikovat dávkování, aby nedošlo k poškození paci enta. Celo u publikaci doplňuje ve formě tabulek přehled nejčastějších nežádo ucích účinků a interakcí antiinfekčních léčiv s jinými léky, so uhrn hlavních kontraindikací a prevence vzniku nežádo ucích účinků.

Kniha přináší zobecňující pohled na velmi závažno u problematiku nežádo ucích účinků léčby infekčních nemocí a zároveň přehledné tabulky, ve kterých lze rychle nalézt údaje o konkrétních antiinfekčních lécích. Protože antibi otika a jiné antiinfekční léky předepisují prakticky všichni lékaři v ambulantní i nemocniční praxi, lze bez nadsázky říci, že uvedená monografi e má své místo v pracovnách praktických lékařů, ambulantních speci alistů i nemocničních lékařů.

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

www.fnbrno.cz

e‑mail: phusa@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 6. 7. 2008

Krajsová I. Atlas kožního melanomu (Color Atlas of Cutaneo us Melanoma). Praha: Maxdorf 2008. 244 stran. ISBN 978- 80- 7345-151- 6.

Necelé dva roky po vydání monografi e Melanom (Maxdorf 2006) vychází a utorce MUDr. I. Krajsové další kniha věnovaná melanomu. Kniha je pojata jako atlas klinických kožních projevů se zhodnocením stadi a a prognózy u jednotlivých případů. Autorce se podařilo shromáždit velké množství klinických obrazů, které tak mohla rozčlenit do skupin podle jednotlivých stadi í melanomu a podle výše rizika. Kniha obsahuje 210 vesměs velmi kvalitních barevných klinických fotografi í s popisem velikosti léze, upozorněním na důležité znaky (regrese, ulcerace apod.), histologickým nálezem a údaji o paci entovi se známým či předpokládaným vývojem onemocnění.

Kniha je vydaná dvojjazyčně, anglicky a česky, má tak ambice pronikno ut i k jiným než českým čtenářům.

Atlas je rozčleněn do 10 kapitol (klinická a histopatologická charakteristika, kožní melanomy s nízkým, středně vysokým, vysokým a extrémně vysokým rizikem, s extrémně krátko u dobo u přežití, vybrané případy, dysplastické névy, diferenci ální di agnostika) a nakonec obsahuje i test. V závěru najdeme seznam zkratek, literatury a rejstřík.

Výpravná publikace na křídovém papíru má velmi kvalitní graficko u úpravu, jak je u nakladatelství Maxdorf zvykem. Pečlivému čtenáři ne unikno u drobné nesrovnalosti mezi anglickým a českým textem a budo u mu chybět přesné citace.

Kniha si najde čtenáře především mezi praktickými lékaři, dermatology a onkology s hlubším zájmem o problematiku pigmentových lézí. Unikátní je uvádění prognózy či průběhu onemocnění u jednotlivých případů, takže čtenář má v ruce vlastně so ubor minikazuistik.

Zájemce o podrobnější informace zvolí spíše předchozí knihu Melanom, jež se prevenci, di agnostice a léčbě kožního melanomu věnuje vyčerpávajícím způsobem. Atlas na tuto knihu navazuje, zároveň je ale zcela samostatným dílem. Pro a utorku je atlas dalším důležitým počinem, který prohlubuje povědomí lékařské veřejnosti o obávaném, ale stále málo známém maligním melanomu.

MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

www.fnusa.cz

e‑mail: hana.jedlickova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 8. 7. 2008

Cla ussen CD, Miller S, Fenchel M et al. Direct Di agnosis in Radi ology. Cardi ac Imaging. Stuttgart: Thi eme. 321 stran. ISBN 978- 3- 13-145111- 8.

„Direct Di agnosis in Radi ology“ je nová edice vydavatelství Thi eme, v níž postupně vyjde 12 titulů pokrývajících celo u oblast zobrazování. Jde o knihy kapesního formátu (do větší kapsy), které jso u určeny zejména radi ologům. Domnívám se však, že díky své stručnosti a názornosti jso u vhodné i pro kliniky zabývající se probírano u tematiko u. Tento díl lze doporučit zejména kardi ologům. Obsahuje informace o so učasných možnostech a využití prostých snímků, CT a MR v di agnostice onemocnění srdce a velkých cév. Okrajově jso u zmíněny i metody nukle ární medicíny, ojediněle sonografi e. Autoři vybrali nejčastěji se vyskytující onemocnění, u nichž je vždy stručně uvedena jejich definice, epidemi ologi e, eti ologi e, typické radi ologické nálezy a doporučení nejvhodnější zobrazovací metody, léčebné možnosti, průběh onemocnění a jeho prognóza, diferenci ální di agnostika, otázky, na něž má zobrazování odpovědět z pohledu klinického lékaře, možné omyly v di agnóze a několik odkazů na nejvýznamnější literaturu. Text je velmi stručný, je psán v bodech a obsahuje po uze nejdůležitější informace. Vždy je doplněn ilustrativními obrazy obvykle po užívaných zobrazovacích metod. Obrazy jso u kvalitní, dobře vybrané a výstižně popsané. Kniha obsahuje 12 oddílů s názvy: Ischemická choroba srdeční, Srdeční selhání, Vrozená onemocnění srdečních chlopní, Kardi omyopati e, Zánětlivá onemocnění srdce, Hypertenze, Tumory a jiné expanze, Tra uma, Vrozené vady srdce, Onemocnění velkých cév, Standardní zobrazení srdce, Přílohy (zde jso u uvedeny např. normální hodnoty, různé klasifikace apod.). V každém oddíle je 3– 23 kapitol popisujících na 1– 5 stranách vybrano u problematiku.

Do útlé knížky malého formátu se a utorům podařilo uložit maximum užitečných informací, které ocení zejména mladí lékaři při studi u. Lze ji však velmi dobře využít i jako referenci v každodenní praxi, protože obsahuje údaje, které se jinde, navíc v takto přehledné formě, hledají obtížně.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

www.fnol.cz

e‑mail: Miroslav.Herman@fnol.cz

Doručeno do redakce: 28. 6. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2008 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se