Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc. –  80 let


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(11): 1113
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc., emeritní profesor Lékařské fakulty MU v Brně, se narodil 13. listopadu 1928 v Jehnicích u Brna v rodině zaměstnance ČSD. Obecno u školu vychodil v Chrlicích, re álné gymnázi um pak vystudoval v Brně, kde maturoval v roce 1948. V letech 1948– 1953 studoval Lékařsko u fakultu tehdejší UJEP v Brně. Od začátku studi í pracoval jako volontér, později odborný asistent na Anatomickém ústavu LF a na Farmace utické fakultě. Zde se pod přísným vedením prof. Žlábka a dalších vynikajících odborníků věnoval kromě pedagogické práce také výzkumné činnosti. Po promoci v roce 1953 zůstává na anatomickém ústavu, kde působil až do roku 1956 jako odborný asistent. Poté se rozhodl odejít z te oretického ústavu na klinický obor –  vnitřní lékařství. Přišel na II. interní kliniku FN u sv. Anny, zde zprvu pracoval jako sekundární lékař a po atestaci z vnitřního lékařství v roce 1960 se stal samostatným ambulantním lékařem.


Jako vedo ucí anatomicko‑histologické laboratoře na anatomickém ústavu prof. Žlábka měl Ivo Dvořák možnost si také osvojit principy a technické zkušenosti s různými laboratorními přístroji (RTG, tenzometry aj.). Zkušenosti z te oretického pracoviště později plně využil na II. interní klinice při řešení hlavně kardi ologické problematiky.

S prostředím kliniky se seznámil zásluho u svých přátel –  kolegů prof. Štejfy a doc. Mocka. V jejich pracovní skupině pak pokračoval ve výzkumné práci –  jmenovitě při řešení klinicko‑patologické korelace změn koronárního řečiště, lokalizace a charakteru ischemických oblastí u nemocných po infarktu myokardu, které podstatně přispěly ke specifikaci a zavedení syndromologické jednotky –  tzv. intermedi álnímu koronárnímu syndromu.

Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1962 a stal se samostatně pracujícím lékařem. V roce 1963 se pak přihlásil na nabídku Ministerstva zdravotnictví na expertízu do rozvojových zemí, jmenovitě do Tunisu. Zde zastával funkci vedo ucího lékaře v městečku Gafsa (l’Hopital régi onal de Gafsa). Po návratu z Tunisu koncem roku 1967 se vrátil na II. interní kliniku a po krátké době přešel do školství a byl jmenován odborným asistentem II. interní kliniky.

Začátkem roku 1968 začal na II. interní klinice budovat „laboratoř preventivní kardi ologi e“, jako jednu z prvních v republice. Mezi pri ority patřilo zavedení časné rehabilitace nemocných po prodělaném infarktu –  tedy ještě v době, kdy se tato metoda považovala za rizikovo u. Pri oritně u nás zavedl a vypracoval metody izometrického zátěžového vyšetření handgripem k odhalení časných stadi í hypertenze a ke kontrole její léčby.

V roce 1972 dokončil a obhájil kandidátsko u disertační práci „Pracovní test v di agnostice bolestivého koronárního syndromu“. V roce 1972 se na základě rozhodnutí tehdejšího přednosty kliniky –  prof. Hendricha –  stal vedo ucím SVOČ na katedře II. interny. V průběhu 20 roků, kdy se této činnosti věnoval, prošlo kliniko u na 35 studentů SVOČ. Jejich pracovní výsledky dokazují četná vynikající umístění na výročních konferencích SVOČ, ať již v kolech fakultních, či na úrovni celostátní a mezinárodní. Z této skupiny studentů jso u k dnešnímu dni 3 univerzitní profesoři, 3 docenti, 4 primáři, 4 špičkoví speci alisté v interních oborech a 3 vynikající so ukromí lékaři.

V roce 1979 získal docenturu, v roce 1985 doktorát věd, v roce 1986 profesuru v oboru vnitřní lékařství. V roce 1991 byl jmenován po prof. Klabusayovi přednosto u II. interní kliniky FN u sv. Anny, v roce 1996 předal kliniku doc. Zichovi.

Není možno ne uvést, že Ivo Dvořák byl dlo uholetým členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství a Slovenská kardi ológi a. Prof. Dvořák je držitelem řady medailí a ocenění, mezi jinými zlaté pamětní medaile Lékařské fakulty UJP z roku 1988, jubilejní zlaté medaile MU Brno (1994) a medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogicko u činnost (1994).

Známe prof. MUDr. Ivo Dvořáka, DrSc., mnoho a mnoho let. Setkali jsme se s ním oba jako studenti medicíny během našich studi í na brněnské lékařské fakultě. Již tehdy za ujal studenty svými pedagogickými schopnostmi. Pod vedením prof. Dvořáka na II. interní klinice vyrostl celý tým velmi schopných mladších vědeckých pracovníků, asistentů a docentů, kteří spolu s prof. Dvořákem důstojně reprezentovali odborno u úroveň II. interní kliniky. Pod jeho vedením se II. interní klinika stala důstojným reprezentantem a pokračovatelem brněnské internistické školy, založené prof. Vanýskem a Si eberem.

Z osobních vlastností si vedle nezdolného životního elánu, vitality a dobrých organizačních schopnosti u prof. Dvořáka ceníme i jeho zanícení pro prosazování nových koncepcí, ne utuchajícího smyslu pro humor a vysoce kolegi álního a přátelského vztahu ke svým spolupracovníkům na klinice i mimo ni.

Hodně zdraví a optimizmu i do dalších let, pane profesore.

prof. MUDr. Miroslav So uček, CSc.

MUDr. Petr Svačina

www.fnusa.cz

e‑mail: miroslav.so ucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 15. 10. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se