Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Jak publikovat v časopise Vnitřní lékařství a jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

 1. Poskytnutí rukopisu redakci – „rukopis“ včetně (obrazových) příloh (viz bod 13n) zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu vedoucího odborného redaktora prim. P. Svačiny <svacinavl@seznam.cz> k rukopisu připojit prohlášení o původnosti práce i příloh (v případě přejímání příloh z jiné publikace poslat svolení držitele copyright) a prohlášení, že práce nebyla doposud publikována ani souběžně nabídnuta k publikaci v jiném periodiku
 2. Publikační jazyk – čeština, slovenština a angličtina
 3. Citační zkratka časopisu – Vnitr Lek
 4. Technické specifikace „rukopisu“ – text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word (doc nebo docx; v operačním systému Windows), užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze písmo tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tab, obr, grafy a schémata) a jejich pojmenování dodat v samostatných souborech, resp. souboru (viz bod 13n )
 5. Rozsah příspěvků (včetně literatury) – zde je uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):
  původní práce – rozsah textu 19 až 23 normostran (to je 34 200 až max. 41 400 znaků včetně mezer)
  přehledný referát/kazuistika – rozsah textu 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
  editorial – rozsah textu 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
  ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap)  – max. 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
 6. Název příspěvku – musí byť výstižný a stručný (max. 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny
 7. Údaje o autorech – u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení a název pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště), u korespondujícího autora uvést i tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a e-mailovou adresu (i telefonní číslo jako kontakt pro redakci, nejlépe GSM)
 8. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer
  původní práce – min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný
  přehledový referát/kazuistika – min. 800 až max. 1 200 znaků
 9. Klíčová slova – v češtině nebo slovenštině a v angličtině řazená abecedně
 10. Užití zkratek – v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM –  ambulatory blood pressure monitoring)
 11. Literatura – max. 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru; jednotlivé položky citované literatury číslovat a seřadit v takovém sledu, v jakém jsou v textu citovány; odkaz na citovanou literaturu v textu umístit na příslušném místě a vyznačit jej číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi interpunkční čárkou a číslicí takto [1,3,11-13]
 12. Způsob citace literatury –
  periodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl): stránkový rozsah
  Příklad: Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.
  neperiodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení Iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Příjmení Iniciála křestního jména editora/rů a do závorky (ed/eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Na-kladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.
  Příklad: Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457.
  Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.
  elektronicky dostupná publikace
  Příklad: Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. [cit. 2017–01–17]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
  Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.
 13. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky, přístrojové záznamy) – nevkládat do (textu) editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 “, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře; popisky v neautorských cizojazyčných přílohách přeložit do češtiny; názvy příloh dodat s příslušným označením, například „Obr. 1. Endoskopicky implantovatelný duodenojejunální rukáv “ ap v samostatném souboru v MS Office Word (viz bod 4)
 14. Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap)
 15. Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout a musí se znovu vytvářet!
 16. Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu otevřeného PDF v tiskovém rozlišení, viz níže
 17. Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)

Kontakty na vedoucího odborného redaktora a a redakci časopisu

vedoucí odborný redaktor: prim. MUDr. Petr Svačina
II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
e-mail: svacinavl@seznam.cz nebo svacinavl@hotmail.com 
telefon: +420 603 420 260

redakce Facta Medica, s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
e-mail: fama@fa-ma.cz
telefon: +420 737 287 512
odpovědný redaktor: dr. Boris Skalka
e-mail: boris.skalka@fa-ma.cz
telefon: +420 737 985 593

Pokyny pro autory naleznete také ZDE [PDF].

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější