Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Charakteristika periodika

Vnitřní lékařství (zkratka pro citování Vnitř Lék) uveřejňuje původní vědecko‑výzkumné práce, klinická pozorování a krátká původní sdělení ze všech oborů vnitřního lékařství, přehledné referáty, editorialy, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, recenze knih, úvodníky a osobní zprávy.

Náležitosti nezbytné k přijetí práce k publikování

K publikaci v časopise Vnitřní lékařství (VL) jsou přijímány příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.Předložené práce mohou být „imprimovány“ vedoucím pracoviště prvního autora nebo vedoucími pracovišť všech autorů.Autor, resp. vedoucí autorského kolektivu, musí souběžně s nabídnuto u prací doručit do redakce písemné prohlášení, v němž autor potvrdí původnost své práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy. Současně autor potvrdí, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném odborném periodiku a dále dá souhlas s uveřejněním své e‑mailové adresy. Teprve po obdržení tohoto prohlášení bude práce postoupena k recenznímu řízení.

Posouzení nabízené práce

Po obdržení článku k publikaci v časopise VL sdělí vedoucí redaktor písemně prvnímu autorovi, že jeho práci dostal a že zahajuje recenzní řízení, ev. si v tomto dopise vyžádá další doplnění chybějících údajů. Po ukončení recenzního řízení pak vedoucí redaktor sdělí písemně prvnímu autorovi výsledek recenzního řízení včetně citací částí posudků při zachování anonymity recenzentů. Redakce si vyhrazuje právo provádět opakované recenze, drobné úpravy, ev. zkrácení rukopisu dle doporučení recenzentů. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Po ev. vyžádané úpravě recenzenty pak vedoucí redaktor sdělí prvnímu autorovi, zda je opravená verze práce přijata k publikaci v časopise VL, a sdělí mu též, do kterého čísla časopisu VL je konkrétní práce zařazena.

Forma dodání příspěvku

 • ve 3 písemných vyhotoveních pro potřeby recenzního řízení, včetně všech dodatků
 • pro urychlení je možno práci zaslat vedoucímu redaktorovi i e‑mailem, vlastní text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci je třeba umístit do samostatných souborů.

Formát textu a příloh

 • text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech .doc, .txt, .html
  tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata mohou být i ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg (s minimální kompresí) v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi, a to
  • obrázek v šíři 1 časopiseckého slo upce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm)
  • obrázek v šíři 2 časopiseckých slo upců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm)
  • obrázek v šíři 3 časopiseckých slo upců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm)

Zpracování textu

Doporučený rozsah textu je 3–8 normostran, u původní práce nebo po dohodě s vedoucím redaktorem výjimečně delší.

 • Text je třeba dodat v jednoduché podobě bez jakýchkoli grafických úprav, nejlépe v bodovém rozsahu 12.
 • Části textu, které mají být zvýrazněny, podtrhněte (režim underline).
 • Všechny přílohy je třeba umístit až za text práce (tj. až za literaturu) v náležitém pořadí.
 • V textu je třeba vyznačit popisko u (Obr. 1, Graf 1, Schéma 1 apod.) místa, kam vložit grafické přílohy.
 • Fotodokumentace v elektronické podobě a grafy musí být dodány v samostatném/ých souboru/ech.
 • Tabulky je nejvhodnější vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovém režimu MS Word, případně jako vkládané obrázky (např. PowerPoint), pak však musí být v samostatném souboru, vždy včetně zdrojových dat (viz výše).
 • Zkratek je třeba užívat uvážlivě a v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit při prvním výskytu zkracovaného slova; v souhrnu a v nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil.

Struktura práce

 1. titulní strana: název práce, jména autora/ů, pracoviště autorů, jména a tituly vedoucích všech pracovišť. Pod čarou možno na titulní stranu uvést poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky (kdy a kde, uvést přesný název akce, kde byla práce přednesena)
 2. u přehledových referátů, kazuistik a původních prací souhrn (u původních strukturovaný) a klíčová slova v českém a anglickém jazyce; k anglickému souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 3. vlastní text práce (standardně strukturovaný)
 4. literatura
 5. přílohy s popisem

Na konci práce je nutno uvést úplnou adresu prvního autora (s tituly, poštovním směrovacím číslem, telefonem, faxem, webovou adresou pracoviště, e-mailovou adresou, a to i pro potřebu vedoucího redaktora nebo odpovědného redaktora pro případný přímý kontakt s prvním autorem).

Za tímto textem pak vedoucí redaktor uvede „Doručeno do redakce“ (datum, kdy práce byla dodána do redakce časopisu Vnitřní lékařství) a dále „Přijato po recenzi“ (datum, kdy práce byla po recenzi, event. úpravě přijata k publikaci).

Odkazy na literaturu jsou v textu uváděny arabsko u číslicí v hranatých závorkách podle pořadí výskytu. Jednotlivé citované položky literatury jsou v přehledu řazeny podle pořadí výskytu v textu, nikoli v abecedním řazení podle iniciály prvního autora.

Formální úprava citací (literatura) musí respektovat úzus periodika, který vychází z ČSN 01 0197 (ISO 690):

 • Názvy citovaných časopisů se zkracují podle ČSN 010196.
 • Užívá se výhradně plné formy citací, tj. příjmení, zkratka osobního jména autora/ů (je‑li autorů více než tři, uvede se za třetího autora zkratka et al; u autorů-synů, případně otců se shodným osobním jménem se k rozlišení užije zkratek jr, resp. sr; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed, resp. eds), plný název práce v originále, dále
 • u A. časopisecké práce

mezinárodní zkratka časopisu, rok, ročník (číslo/sešit) a strana od–do;

Příklad: Husová L, Šenkyřík M, Lata J et al. Velkokapénková steatóza jater při celiakii. Vnitř Lék 2004; 50: 244–248.

 • u B. citace monografie nebo pasáže

z monografie

díl/ svazek (u vícesvazkového díla; pro označení svazku se po užije zkratka vol, tj. volumen), pořadí vydání (jen pokud se edice obsahově výrazně liší), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stranový rozsah (je‑li citována pasáž, nikoli celá práce).

Příklad: Adam Z, Vorlíček J, Vaníček J et al. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2002.

Adam Z, Vorlíček J, Vaníček J et al. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2002: 73–81.

Nový R, Starý A. Gynekologie. 1 vyd. Praha: Maxdorf 1999: 112–113.

 • u C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii se ještě navíc uvede jméno autora/ů, respektive editora/ů celého díla, stranový rozsah

Příklad: Toman J. Hypertenze a srdeční selhání. In: Souček M, Kára T et al (eds). Kliniky patofyziologie hypertenze. Praha: Grada 2002: 477–487.

Interpunkční znaménka pro oddělení jednotlivých částí citace ukazují příklady.

Redakční rada žádá všechny autory, aby ve svých citacích citovali též články uveřejněné v časopise Vnitřní lékařství, zejména v posledních letech. Citovanost prací z Vnitřního lékařství je uznáním odborné úrovně časopisu Vnitřní lékařství.

První autor posléze z nakladatelství Ambit Media obdrží elektronicko u pošto u autorskou korekturu svého článku. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury do tohoto nakladatelství (termín je určen odpovědným redaktorem ke každému konkrétnímu číslu Vnitřního lékařství samostatně).

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na adresu vedoucího odborného redaktora:

Prim. MUDr. Petr Svačina

Pokyny pro autory naleznete také ZDE [PDF].

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Praluent Sanofi Praluent
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 4 / 2017

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější