Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Effectiveness and safety of lixisenatide for treatment of diabetes in the real world: data from the Monitoring Registry in a Real-Life Cohort in the Czech and Slovak Republic

Autoři: Martin Haluzík1, Alena Adamíková2, Milan Běhunčík3, Marek Macko4, Radka Štěpánová5
Autoři - působiště: 1Department of Diabetes, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic, 2Department of Internal Medicine IPVZ, Tomáš Baťa Regional Hospital a. s., Zlín, Czech Republic, 3Department of Internal Medicine, Railway Hospital Košice, s. r. o., 4DIABETOL, s. r. o., Prešov, Slovak Republic, 5Aprova, s. r. o., Brno, Czech Republic
Článek: Vnitř Lék 2018; 64(4): 357-366
Kategorie: Original Contributions


Účinnost a bezpečnost lixisenatidu v léčbě diabetu v reálném světě: údaje z monitorovacího registru z reálné praxe v České a Slovenské republice

Souhrn

Úvod:
Agonista receptoru pro GLP1 lixisenatid prokázal svou účinnost v četných klinických studiích, avšak údaje o jeho účinnosti z reálného života jsou omezené.

Cíl:
Popis účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu v běžné klinické praxi v České republice a Slovenské republice, jak jsou zaznamenány v Observační studii na podkladě údajů z registru.

Metody:
Mnohonárodní multicentrický, observační, neintervenční, 6měsíční prospektivní produktový registr pacientů s diabetem 2. typu nad 18 let, kteří začínali léčbu lixisenatidem. Na základě informovaného písemného souhlasu byli pacienti do tohoto registru zařazeni v období od 1. května 2013 do 31. prosince 2015. Hodnocení byla provedena na začátku studie a dále po 3 a 6 měsících léčby lixisenatidem. Primárním cílem studie bylo dosažení zásadní změny v hodnotě glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v období od počátku léčby do 6. měsíce po zavedení lixisenatidu. Studie byla schválena příslušnými etickými komisemi a proběhla v souladu s Helsinskou deklarací. Informovaný souhlas byl získán od všech pacientů před jejich zařazením do studie.

Výsledky:
Do studie bylo zařazeno celkem 772 pacientů (z toho 51,4 % mužů) v průměrném věku 56,7 (± 9,3) let, s průměrnou dobou trvání diabetu 7,7 (± 5,5) let, s průměrnou dobou léčby perorálními antidiabetiky (PAD) 6,8 (± 4,9) let a indexem tělesné hmotnosti (BMI) 37,6 (± 5,9) kg/m2. Celkem 93,6 % účastníků studie bylo obézních, 86,3 % se léčilo pro hyper­tenzi a u 76,0 % účastníků probíhala léčba dyslipidemie. Celkem 96,1 % pacientů dokončilo 6měsíční terapii. Lixisenatid významně snížil hodnotu HbA1c (pokles o 9,7 ± 14,4 mmol/mol [3,1 ± 0,2 % DCCT] po 6 měsících v populaci per protokol), a tělesnou hmotnost (pokles o 3,5 ± 5,4 kg). Nejlépe reagovali na léčbu mladší pacienti s vyšším BMI a s kratší dobou trvání diabetu. Celkový bezpečnostní profil lixisenatidu byl v rámci studie uspokojivý. Nejčastější nežádoucí účinky gastrointestinální. V průběhu celé studie nebyla hlášena žádná epizoda těžké hypoglykemie.

Závěr:
U skupiny pacientů s diabetem 2. typu v podmínkách běžného života se po 6měsíční terapii při užívání agonisty receptoru pro GLP1 lixisenatidu 1krát denně významně zlepšila kompenzace diabetu a snížila tělesná hmotnost, aniž by se zvýšilo riziko symptomatické a/nebo těžké hypoglykemie.

Financování studie:
Sanofi Česká republika

Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu – GLP1 RA – HbA1c – hypoglykemie – lixisenatid –observační studie – per­orální antidiabetika (PAD)


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Introduction:
GLP1 receptor agonist lixisenatide has demonstrated its efficacy in numerous clinical trials, nevertheless its real-life effectiveness data is limited.

Aim:
To describe effectiveness and safety of lixisenatide in routine clinical practice in the Czech Republic and the Slovak Republic, as recorded by the Registry-Based Observational Study.

Methods:
Multinational, multicenter, observational, non-interventional, 6-month prospective product registry of patients with type 2 diabetes mellitus aged > 18 years who were initiating therapy with lixisenatide. Patients were enrolled into this registry, provided written informed consent, between 1 May 2013 and 31 December 2015. Evaluations were performed at baseline and after 3 and 6 months of lixisenatide treatment. The primary objective of the study was the absolute change in glycated hemoglobin (HbA1c) from baseline to month 6 after lixisenatide initiation. The study was approved by responsible ethics committees and performed in accordance with the Helsinki Declaration. Informed consent was obtained from all patients before enrolment in the study.

Results:
Overall 772 eligible patients (51.4 % males), mean age 56.7 (± 9.3) years, with mean diabetes duration 7.7 (± 5.5) years, mean duration of treatment with oral antidiabetic drugs 6.8 (± 4.9) years, and body mass index 37.6 (± 5.9) kg/m2 were enrolled in the study. Overall, 93.6 % were obese, 86.3 % subject were treated for hypertension, and 76.0 % for dyslipidemia. In total 96.1 % of patients completed the 6 months’ therapy. Lixisenatide significantly reduced HbA1c (decrease by 9.7 ± 14.4 mmol/mol [3.1 ± 0.2 % DCCT] after 6 months in per protocol population), and body weight (decrease by 3.5 ± 5.4 kg). The best responders to the treatment were younger patients with higher BMI, who had a shorter duration of diabetes. Overall safety profile of lixisenatide was satisfactory in the study. The most frequent adverse events were functional disorders affecting the gastrointestinal system. There was no episode of severe hypoglycemia reported throughout the study.

Conclusion:
In a real-life practice cohort of patients with type 2 diabetes mellitus 6 months treatment with once-daily GLP1 receptor agonist lixisenatide significantly improved glucose control and decreased body weight without increasing the risk of symptomatic and/or severe hypoglycemia risk.

Funding:
Sanofi Czech Republic.

Key words:
GLP1 receptor agonist – glycated hemoglobin – HbA1c – lixisenatide – oral antidiabetic drugs (OAD) – observational study – hypoglycemia – type 2 diabetes mellitus

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.4/5, hodnoceno 14x
 
 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější