Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 3278

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Indikace k vyšetření rizikových faktorů žilní trombózy

Patogeneze trombózy zahrnuje mnoho vrozených a získaných faktorů, které se navzájem ovlivňují. V so učasnosti jsme schopni detekovat řadu faktorů, které zvyšují riziko trombózy. Jejich vyšetřování by mělo být cílené po uze na případy, kdy znalost defektu může ovlivnit postup léčby či...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: M. Matýšková, M. Šlechtová, J. Zavřelová, M. Penka
Počet zobrazení článku: 684x

Číst článek odemknout


Koloběhy života aneb doc. MU Dr. Dušan Mrkos, CSc., devadesátníkem

Nikdy jsem si nemyslel, že budu mít tu čest napsat la udati o k&160;MU Dr.&160;doc.&160;5.&160;vyrůstal v&160;nemocnici&160;–  na Kolišti v&160;obě své děti, syna Dušana a&160;systematickému vzdělávání.Středoškolská léta Dušan Mrkos prožil na III. re álném gymnázi u na Ko...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: P. Svačina
Počet zobrazení článku: 524x

Číst článek odemknout


K významnému životnímu jubileu emeritního editora časopisu Vnitřní lékařství doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc.,

v tomto supplementu svými články přispěli a oslavenci vše nejlepší přejí:Z. Adam (Brno), J. Blatný (Brno), M. Boča (Bratislava, Slovenská republika), B. Bohuš (Košice, Slovenská republika), J. Čermák (Praha), R. Češka (Praha), K. Derzsiová (Košice, Slovenská republika), M. Doubek (Brno), E...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Počet zobrazení článku: 487x

Číst článek odemknout


Léčba chronického srdečního selhání v interní ambulanci

Základem léčby chronického srdečního selhání v interní ambulanci je v současnosti blokáda sy­stému renin‑angiotenzin‑aldosteron (RAAS) pomocí inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II –  sartanů (ARB), event. blokátorů...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: J. Vítovec, L. Špinarová, J. Špinar
Počet zobrazení článku: 599x

Číst článek odemknout


Léčba hypertenze u obezity

Vzájemný vztah mezi hypertenzí a obezito u je velmi dobře znám, ale vlastní příčina tohoto vztahu není úplně jasná. Je stále více důkazů, že důležito u roli v eti ologii hypertenze u obezity hraje zvýšená aktivita sympatiku a aktivita RAAS. Základním typem obezity, na který bychom se měli...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: M. So uček
Počet zobrazení článku: 583x

Číst článek odemknout


Rozdíly mezi muži a ženami u akutního srdečního selhání

Akutní srdeční selhání je jedno u z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Rozdíly mezi muži a ženami hospitalizovanými pro akutní srdeční selhání jso u popsány ve všech registrech a studi ích. V tomto článku srovnáváme vlastní data z registru AHEAD (Acute HEArt Database) s...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: J. Špinar v zastoupení řešitelů studie Ahead
Počet zobrazení článku: 537x

Číst článek odemknout


Nová klasifikace Ph negativních chronických myeloproliferativních nemocí v přehledu

Nová klasifikace myeloproliferativních ne oplazi í navazuje na předchozí klasifikaci Světové zdravotnické organizace z roku 2001. Podnětem pro revizi klasifikace myeloproliferativních onemocnění byly jak nové poznatky v oblasti molekulární bi ologi e, tak nové pohledy na histopatologické...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: J. Kujíčková, M. Do ubek
Počet zobrazení článku: 997x

Číst článek odemknout


Akutní krvácení z horní části gastro intestinálního traktu

Krvácení do horní části trávicího traktu je závažným akutním stavem v gastroenterologii s mortalito u kolem 10 %, která se významněji v průběhu desítek let nemění. Výskyt krvácení i mortalita narůstá s přibývajícím věkem nemocných, přidruženými onemocněními a rozsáhlo u farmakoterapi í...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: J. Lata, R. Kro upa, I. Novotný, T. Vaňásek
Počet zobrazení článku: 733x

Číst článek odemknout


Di abetik, paci ent internisty

Di abetes mellitus 2. typu (DM2T) představuje onemocnění, se kterým se všichni lékaři, internisty samozřejmě nevyjímaje, setkávají prakticky denně. Navíc lze předpokládat, že di abetiků bude přibývat při epidemii obezity, metabolického syndromu i při spíše se zhoršujícím životním stylu naší...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: R. Češka
Počet zobrazení článku: 442x

Číst článek odemknout


Hemofili e z pohledu vývoje zajištění péče o nemocné

Hemofili e je onemocnění známé již od starověku a vždy budící značno u odborno u, ale i nemedicínsko u pozornost. Je onemocněním nepříliš častým, ale spojeným se zákonitostmi, které mají ne zcela obvyklý, avšak mnohdy modelový charakter. Nemedicínské problémy jso u zvláště v dnešní době...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: M. Penka, J. Blatný, M. Matýšková, P. Smejkal, E. Tesařová
Počet zobrazení článku: 600x

Číst článek odemknout


Dětské nádory metastazující do kostní dřeně a jejich hematologický obraz

Práce uvádí přehled dětských nádorů, nejčastěji metastazujících do kostní dřeně, ve stručnosti také možné klinické a laboratorní projevy metastáz, vypočítává a hodnotí morfologické způsoby jejich průkazu, zejména při hematologickém vyšetřování aspirací kostní dřeně. Stručně si všímá morfologi e...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: S. Valníček, J. Zapletal, J. Blatný, B. Jordanová, M. Kokeszová, D. Kodýtková
Počet zobrazení článku: 579x

Číst článek odemknout


Přetížení železem –  novinky v patogenezi a léčbě

Nadbytek železa v organizmu může vznikat v důsledku jeho nadměrného přívodu, při poruše transportu železa či při poruše jeho utilizace. V našich podmínkách jde nejčastěji o dědično u hemochromatózu či anémi e s vysokým stupněm inefektivní erytropoézy s nutností podávání opakovaných transfuzí...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: J. Čermák
Počet zobrazení článku: 1121x

Číst článek odemknout


Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) v éře imatinibu

V úvodu přehledného článku se autoři věnují historickému sledu zásadních vědeckých výsledků, které umožnily dosáhnout současný stupeň poznatků o etiopatogenezi chronické myeloidní leukemie (CML), syntetizovat první inhibitor tyrozinových kináz – imatinib (Glivec, IM) a rozvinout revoluční...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: K. Indrák, E. Faber, M. Jarošová
Počet zobrazení článku: 990x

Číst článek odemknout


Maligní lymfomy trávicího traktu

Trávicí trakt je nejčastější lokalizací mimouzlinových forem nehodgkinských lymfomů (NHL), neboť až 40 % ze všech primárních mimouzlinových forem NHL postihuje gastrointestinální trakt. Téměř polovinu gastrointestinálních lymfomů tvoří indolentní formy, především MALT lymfomy. Z agresivních...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: P. Klener
Počet zobrazení článku: 602x

Číst článek odemknout


Současné možnosti diagnostiky a léčby systémové AL-amyloidózy

Náplní předloženého sdělení je shrnutí současných poznatků v patogenezi, diagnostice a léčbě primární systémové AL-amyloidózy. Hlubší pozornost je věnována přínosu stanovení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu včetně poměru κ/λ, srdečních biomarkerů NT-pro BNP a troponinu, i...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: V. Ščudla, T. Pika
Počet zobrazení článku: 854x

Číst článek odemknout


Problematika porúch hemostázy pri metabolickom syndróme

Metabolický syndróm (MS) sa definuje klinicky ako nenáhodný spoločný výskyt porúch metabolizmu cukrov súvisiacich s inzulínovou rezistenciou, centrálnej obezity, dyslipidémie spojenej so zvýšením hladiny triacylglycerolov a znížením HDL lipoproteínov s vyššou denzitou a artériovej hypertenzie...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: P. Galajda, M. Mokáň
Počet zobrazení článku: 593x

Číst článek odemknout


Protrombotický stav pri NAFLD a jeho dôsledky

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) sa stáva v populácii najčastejšou chorobou pečene. NAFLD je súčasť metabolického syndrómu (MS). Pečeň sa zúčastňuje v procese zrážania krvi syntézou koagulačných, antikoagulačných faktorov a reguláciou hemostázy. Postupne sa dokazujú protrombotické zmeny...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: A. Hvizdáková, M. Vyskočil, Ľ. Kekeňák, E. Kováčová, H. Kratochvíľová, M. Boča
Počet zobrazení článku: 612x

Číst článek odemknout


Liečba diabetika s ischemickou chorobou srdca

Prevalencia diabetes mellitus 2. typu v dôsledku moderného štýlu života vo svete presvedčivo stúpa. Diabetes spolu s rozvojom ostatných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (KVO) tvoria súčasť metabolického syndrómu (MS). Diabetická kardiomyo­patia je definovaná ako srdcové zlyhávanie...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: P. Mikeš, J. Murín
Počet zobrazení článku: 548x

Číst článek odemknout


Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100-kilometrovom behu a po 24-hodinovom dlhotrvajúcom behu

Metódy: Funkčné vyšetrenie obličiek bolo uskutočnené u 29 maratónskych bežcov, u 21 bežcov v súvislosti so 100-kilometrovým behom a u 7 bežcov, ktorí absolvovali 24-hodinový dlhotrvajúci beh na športovom štadióne. Výsledky: Telesná hmotnosť bežcov sa znížila po maratónskom behu o 1,3 ± 0,5 kg...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: M. Mydlík, K. Derzsiová, B. Bohuš
Počet zobrazení článku: 532x

Číst článek odemknout


Zájem pana doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc., o vzácné choroby předběhl o mnoho let program EU zaměřený na vzácné nemoci

Životní dráha každého z&160;vlivem okolí, které stimuluje či brzdí rozvoj té či oné schopnosti. A&160;dospělém věku naši šéfové. Je důležité mít dobrého šéfa, který pozná, jaké schopnosti mají jeho svěřenci, a&160;nich umí nenásilnou cestou stimulovat jejich rozvoj. Jedním z&160...

Zdroj: Vnitřní lékařství
Číslo: Supplementum 1 / 2009
Autoři: Z. Adam
Počet zobrazení článku: 581x

Číst článek odemknout


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Česká internistická společnost

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť Intranet ČIS Sanofi
 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější